Välkommen till Ackordera

Ackordera betyder förhandla; komma överens, avtala och det är också kärnan i Ackorderas konsultverksamhet, att hitta lösningar i samband med exploatering.

Ackordera samarbetar med andra konsulter inom fastighetsvärdering, markförhandling, vägprojektering m.m. och utför alla slags uppdrag, små som stora och även fleråriga projekt.

Våra tjänster

Ackordera bildades år 2003 för att som konsult möta efterfrågan på fastighetsrättsliga tjänster inom den offentliga sektorn. Genom unika kunskaper inom det fastighetsrättsliga området kombinerat med kunskaper om ekonomi, teknik, planering och miljö är Ackordera markexploatörens självklara stöd i förändringsprocessens olika skeden:

Fastighetsrättsliga utredningar

Fastighetsförteckningar

Markförhandlingar

Utbildning inom området i samarbete med Juristfirman KomPactum AB

Exploateringsavtal, avtal om markåtkomst m.m.

Stöd vid lantmäteriförrättningar

Upprättande av erforderliga avtal

Ackordera är behjälpliga med att upprätta exploateringsavtal, avtal om fastighetsreglering, köp m.m. inför genomförandet, fastighetsekonomiska bedömningar, support vid lantmäteriförrättningar samt samfällighets-, servituts- och nyttjanderättsfrågor.

Uppdrag 

Ackordera eftersträvar att utföra tjänster av hög kvalité, som står sig också på lång sikt. Vi strävar efter att se alternativa lösningar i samförstånd med berörda så långt detta är möjligt.

För att göra ett bra arbete jobbar vi kontinuerligt med lärande och utveckling. Vi arbetar nära uppdragsgivaren och, om det finns behov, tillsammans på plats hos uppdragsgivaren.

Vi lämnar naturligtvis referenser på förfrågan.

Medarbetare

Michael Hertin

Civilingenjör, lantmätare, grundare

Michael har som konsult flerårig erfarenhet av planering och genomförande av olika typer av exploateringsprojekt. Michael var tidigare förrättningslantmätare i Lantmäteriet.

E-post: michael@ackordera.se

Telefon: 070-385 24 80